AKTUALNOŚCI

27.02.2014

Korporacyjny portfel Europy już dostępny

Od lutego br. dostępny jest produkt inwestycyjny „KorpoInvest”, umożliwiający budowanie kapitału na bazie autorskiego funduszu obligacji korporacyjnych, stworzonego i zarządzanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Produkt, oferowany w oddziałach Expander Advisors, stanowi dobrą alternatywę dla lokat bankowych, ponieważ umożliwia osiągnięcie potencjalnie wyższych zysków od tradycyjnej formy lokowania kapitału przy jednocześnie znacznie niższym ryzyku niż w przypadku zrównoważonych czy akcyjnych funduszy inwestycyjnych. 

„KorpoInvest” ma charakter bezterminowego, grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Produkt dedykowany jest zarówno doświadczonym inwestorom, jak i osobom dopiero zdobywającym doświadczenie na rynku kapitałowym. 

TU na Życie Europa S.A. jako zarządzający Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym odpowiada za selekcję i dobór odpowiednich aktywów w ramach strategii inwestycyjnej, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę własnych ekspertów. „KorpoInvest” umożliwia osiągnięcie potencjalnych zysków niezależnie od sytuacji giełdowej. Strategia inwestycyjna funduszu pozwala na lokowanie minimum 70% aktywów w polskie dłużne papiery wartościowe, emitowane przez wyselekcjonowane spółki z różnych branż, jednostki samorządu terytorialnego oraz w bankowe papiery wartościowe. Pozostałą część aktywów fundusz może lokować m.in. w obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, papiery dłużne emitowane przez zagraniczne przedsiębiorstwa oraz inne instrumenty rynku pieniężnego. 

Oprocentowanie wybranych obligacji korporacyjnych jest obecnie znacznie wyższe od lokat bankowych (np. średnie oprocentowanie obligacji wynosi ok. WIBOR 6M + 4% czyli ok. 7% - według informacji na dzień 17.02.2014 r.). 

Fundusz obligacji korporacyjnych, na którym opiera się „KorpoInvest”, w ciągu ostatnich czterech miesięcy wypracował ponad 8% brutto zysku w skali roku, a zatem zdecydowanie więcej niż tradycyjna, 3-miesięczna lokata założona w tym samym okresie, której oprocentowanie wynosiło średnio ok 3% w skali roku. 

Jednorazowa minimalna składka w przypadku „KorpoInvest” wynosi 5 000 zł. Możliwe są również wpłaty składek dodatkowych. Ubezpieczony w każdej chwili może zrezygnować z ubezpieczenia bez ponoszenia wysokich kosztów. W przypadku rezygnacji w pierwszym miesiącu odpowiedzialności i po 36. miesiącu odpowiedzialności opłata likwidacyjna nie jest pobierana. 

Koszt zarządzania funduszem wynosi zaledwie 1% w skali roku. Inwestor objęty jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci i może wskazać osoby uprawnione do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu przystąpienia mają ukończone 18 lat i nie przekroczyły 70 lat. Klienci otrzymują dostęp do swojej inwestycji poprzez serwis internetowy Grupy Ubezpieczeniowej Europa.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017