Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
23.12.2016 Komunikat do Osób w podeszłym wieku- Konsumentów objętych Porozumieniem pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z dnia 19.12.2016 r.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w toku prowadzonych konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarło stosowne Porozumienie, przedmiotem którego jest rozszerzenie stosowania Decyzji Prezesa UOKiK nr RKT-11/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

Na mocy zawartego Porozumienia Towarzystwo zobowiązało się do zawarcia porozumienia zmieniającego odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia na życie z UFK ze składką regularną, zawartej w oparciu o wzorzec umowy wymieniony w Załączniku nr 3 do Porozumienia (stanowiącego Załącznik do niniejszego Komunikatu) po zrealizowaniu przez Spółkę dyspozycji wypłaty wartości wykupu jeśli rozwiązanie stosunku ubezpieczenia nastąpiło do dnia 1 grudnia 2016 roku na skutek złożenia przez Konsumenta dyspozycji rozwiązania stosunku ubezpieczenia lub złożenia wniosku o wykup, a także w przypadku rozwiązania stosunku ubezpieczenia na skutek zaprzestania opłacania składki przez Konsumenta, jeżeli Konsument w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miał ukończone 61 lat, a w dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, Konsument miał ukończone 65 lat i złożył wniosek do Spółki. Zmiany dotyczą obniżenia opłat likwidacyjnych służących do ustalania wartości wykupu obowiązujących w umowach ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W przypadku zawarcia ww. porozumienia, Spółka zwróci Konsumentowi różnicę między wartością wykupu ustaloną i wypłaconą na podstawie dotychczasowych zasad oraz wartością wykupu wynikającą z warunków określonych ww. Porozumieniu w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia z Konsumentem.

Spółka zobowiązuje się zawierać porozumienia tylko z tymi Konsumentami którzy w okresie do 3 lat od dnia wejście w życie niniejszego Porozumienia złożą do Spółki wniosek o zawarcie porozumienia.

Spółka zobowiązuje się, że zmiana treści umowy ubezpieczenia dokonywana będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

a. w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną przewidujących dziesięcioletni lub jedenastoletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, wskazanych w Załączniku do Komunikatu, opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 15,00%
2 15,00%
3 15,00%
4 10,00%
5 5,00%
6 4,00%
7 3,00%
8 2,00%
9 1,00%
10 0,00%

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 10,00%
2 10,00%
3 10,00%
4 10,00%
5 5,00%
6 4,00%
7 3,00%
8 2,00%
9 1,00%
10 0,00%
11 0,00%

b. w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną przewidujących piętnastoletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, wskazanych w Załączniku do Komunikatu, opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 25,00%
2 25,00%
3 25,00%
4 24,00%
5 23,00%
6 22,00%
7 20,00%
8 15,00%
9 10,00%
10 5,00%
11 4,00%
12 3,00%
13 2,00%
14 1,00%
15 0,00%

c. w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną przewidujących pięcioletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, wskazanych w Załączniku do Komunikatu, opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 3,00%
2 3,00%
3 2,00%
4 1,00%
5 0,00%

Zobowiązanie Spółki zostało zawarte w Porozumieniu (treść Porozumienia jest dostępna na stronie internetowej Grupy Europa (http://tueuropa.pl)- pod treścią niniejszego komunikatu).

 
Podpisanie porozumienia/aneksu nie zamyka Konsumentowi drogi do dochodzenia swoich prawnie chronionych interesów na drodze cywilnej, w tym w szczególności dotyczących wartości wykupu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 500 300* lub +48 71 36 92 887.

Dodatkowe informacje są również dostępne na stronie internetowej Grupy Europa (http://tueuropa.pl).


*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora