Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
22.12.2016 Komunikat do Konsumentów objętych Porozumieniem pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z dnia 19.12.2016 r.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w toku prowadzonych konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarło stosowne Porozumienie, przedmiotem którego jest rozszerzenie stosowania Decyzji Prezesa UOKiK nr RKT-11/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. na inne aktywne stosunki ubezpieczenia wynikające z zawartych umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na mocy zawartego Porozumienia Towarzystwo dokonywać będzie zmian w zakresie obniżenia opłat likwidacyjnych służących do ustalania wartości wykupu obowiązujących w umowach ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W Porozumieniu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zobowiązało się do zawierania na wniosek Konsumentów, będących stroną umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych w oparciu o wzorce umów wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, aneksów zmieniających umowy ubezpieczenia na korzyść Konsumenta, a w przypadku umów ubezpieczenia grupowego zawartych w oparciu o wzorce wskazane Załączniku nr 1, - do zawarcia z ubezpieczającymi aneksów zmieniających postanowienia umów ubezpieczenia grupowego na korzyść Konsumentów. Gdyby nie udało się doprowadzić do zawarcia aneksu w terminie wynikającym z Porozumienia albo gdyby nie doszło do zawarcia z ubezpieczającym aneksu do umowy ubezpieczenia grupowego w terminie poprzedzającym złożenie przez ubezpieczonego rezygnacji z ubezpieczenia wraz  z dyspozycją całkowitego wykupu ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawrze na wniosek Konsumenta skierowany do Towarzystwa indywidualne porozumienie modyfikujące treść stosunku ubezpieczenia zgodnie z zasadami wynikającymi z treści Porozumienia.

Spółka zobowiązała się zawierać z Konsumentami porozumienia dotyczące zmiany warunków ubezpieczenia, w zakresie aktywnych 1 grudnia 2016 roku stosunków ubezpieczenia, w okresie do 3 lat od dnia zrealizowania przez Spółkę dyspozycji wypłaty danemu Konsumentowi wartości wykupu, zgodnie z poniższymi zasadami:

a. W przypadku ubezpieczeń ze składką regularną przewidujących dziesięcioletni lub jedenastoletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
3 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
4 10,00%
5 5,00%
6 4,00%
7 3,00%
8 2,00%
9 1,00%
10 0,00%

 

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
3 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
4 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
5 5,00%
6 4,00%
7 3,00%
8 2,00%
9 1,00%
10 0,00%
11 0,00%

b. W przypadku ubezpieczeń ze składką regularną przewidujących piętnastoletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, wskazanych w Załączniku nr 1, opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
3 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
4 24,00%
5 23,00%
6 22,00%
7 20,00%
8 15,00%
9 10,00%
10 5,00%
11 4,00%
12 3,00%
13 2,00%
14 1,00%
15 0,00%

c. W przypadku ubezpieczeń ze składką regularną przewidujących pięcioletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
3 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
4 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
5 0,00%

d. W przypadku ubezpieczeń ze składką jednorazową – opłata likwidacyjna zostanie określona na poziomie nie wyższym niż 4% wartości rachunku lub składki zainwestowanej (w zależności od podstawy obliczania opłaty likwidacyjnej wskazanej dotychczas w umowie ubezpieczenia), chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Zobowiązanie Spółki zostało zawarte w Porozumieniu (treść Porozumienia jest dostępna na stronie internetowej Grupy Europa (http://tueuropa.pl)- pod treścią niniejszego komunikatu).

Powyższe zasady Towarzystwo stosować będzie odpowiednio w przypadku złożenia przez Konsumenta wniosku o częściową wypłatę Wartości wykupu, jeśli w umowie ubezpieczenia jest przewidziana możliwość jego złożenia.

Ponadto informujemy, że w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy dotychczasową treścią Umowy ubezpieczenia, a postanowieniami wynikającymi z  aneksu, w zakresie stawek procentowych wartości wykupu zastosowanie będzie miało rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Podpisanie porozumienia/aneksu nie zamyka Konsumentowi drogi do dochodzenia swoich prawnie chronionych interesów na drodze cywilnej, w tym w szczególności dotyczących wartości wykupu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 500 300* lub +48 71 36 92 887.

Dodatkowe informacje są również dostępne na stronie internetowej Grupy Europa (http://tueuropa.pl).


*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora