KOMUNIKATY
21.10.2016
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa IPOPEMA Global Bonds (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa UniAbsolute Return Akcyjny (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Trigon XXI (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).

Cel i strategia inwestycyjna wyżej wymienionych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będzie tożsama z polityką inwestycyjną danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Celem inwestycyjnym IPOPEMA Global Bonds FIZ jest osiąganie dodatniej rocznej stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytu bankowego. Obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% aktywów IPOPEMA Global Bonds FIZ. Zaangażowanie w obligacje o stałym kuponie jest zwiększane wraz ze wzrostem ich rentowności (im niższa cena obligacji – wyższa rentowność, tym udział ich w portfelu wzrasta). Zaangażowanie w instrumenty rynku pieniężnego jest zwiększane wraz ze spadkiem rentowności obligacji o stałym kuponie (im wyższa cena obligacji o stałym kuponie, tym ich udział w portfelu jest zmniejszany, a w zamian kupowane są instrumenty rynku pieniężnego). Okazje inwestycyjne poszukiwane są poprzez analizę krzywych rentowności w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.


Celem inwestycyjnym UniAbsolute Return Akcyjny FIZ jest długoterminowy wzrost wartości aktywów FIZ w wyniku wzrostu wartości lokat. Polityka inwestycyjna UniAbsolute Return Akcyjny FIZ zakłada dążenie do osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od aktualnej koniunktury panującej na światowych rynkach finansowych. UniAbsolute Return Akcyjny FIZ zarządzany jest w oparciu o strategię absolutnej stopy zwrotu – ma charakter market neutral, co oznacza, że dąży do wyeliminowania ryzyka zmian całego rynku. Celem strategii market neutral jest generowanie zysków zarówno w okresach wzrostów jak i spadków, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka rynkowego. UniAbsolute Return Akcyjny FIZ inwestuje głównie w akcje i instrumenty pochodne.

Fundusz Trigon XXI FIZ to fundusz akcyjny absolutnej stopy zwrotu, który ma na celu wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko w zamian za osiąganie wysokich, powtarzalnych zysków. Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnej strategii inwestycyjnej na rynkach akcji. Trigon XXI FIZ opiera się na fundamentalnej analizie najlepszych i najgorszych akcji notowanych na GPW oraz wykorzystywaniu nieefektywności rynkowych identyfikowalnych przy pomocy metod ilościowych. Zarządzający dokonuje inwestycji w akcje oraz instrumenty pochodne. Główną część portfela stanowią pary akcji long/short w ramach określonej branży przy wykorzystaniu mechanizmu krótkiej sprzedaży. Zarządzający może wykorzystywać zarówno krótką sprzedaż jak i instrumenty pochodne celem zabezpieczenia portfela przed ryzykiem niekorzystnej koniunktury.

Planowana data utworzenia wskazanych powyżej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych to 24.11.2016 r. Wyżej wymienione Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostaną dodane do Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select” oraz do Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”.


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017