KOMUNIKATY
15.11.2016
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

- UFK Europa Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
- UFK Europa Ipopema Dłużny (IPOPEMA SFIO) (kat B), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Ipopema Dłużny (IPOPEMA SFIO) (kat B));

Strategia inwestycyjna wyżej wymienionych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu Inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego. Ubezpieczyciel udostępnia na stronie internetowej http://www.tueuropa.pl informację o miejscu, w którym dostępny jest prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego.

Planowana data utworzenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych to 16.12.2016 r. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostaną dodane do Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017