WAŻNE INFORMACJE


06.07.2016 Ostrzeżenie przed osobami podszywającymi się pod pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szanowni Klienci, W pierwszych dniach lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosował ostrzeżenie dla konsumentów posiadających polisy z elementem inwestycyjnym (UFK). Urząd poinformował, że otrzymuje zgłoszenia dotyczące podszywania się pod pracowników UOKiK i składania telefonicznie propozycji pomocy przy rozwiązaniu dotychczasowej umowy. Osoby, które telefonują przedstawiają się jako pracownicy UOKiK – wykorzystując autorytet Urzędu, nakłaniają do rozwiązania umowy, pobierając za to prowizję. Więcej

20.01.2016 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr RKT-11/2015 Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w toku postępowania toczącego się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kierując się dobrem Konsumentów złożyło wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej dotyczącej obniżenia wysokości opłat pobieranych w razie przedterminowego zakończenia stosunku ubezpieczenia w ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną i jednorazową, tak w ubezpieczeniach indywidualnych, jak i grupowych. Szczegółowy wykaz ubezpieczeń objętych zakresem zobowiązania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. Więcej

26.11.2015 Informacja dla Klientów posiadających Europejski Fundusz Obligacji oraz KorpoInvest W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 21 listopada 2015 r. na temat niewypłacalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, którego obligacje wchodziły w skład aktywów Europa UFK Obligacji Korporacyjnych, TU na Życie Europa S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2015 r. dokonało przeszacowania wartości obligacji tego emitenta Więcej

13.10.2015 Likwidacja funduszu Market Access – RICI Enhanced Commodity Index Fund Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że w dniu 01.09.2015 r. nastąpiła likwidacja funduszu Market Access – RICI Enhanced Commodity Index Fund, którego notowania mają wpływ na wycenę indeksu RBS VC EMERGING OPPORTUNITIES INDEX 4 (USD) ER 10% Więcej

17.02.2014 Informacja dla Klientów biura podróży Sky Club z dn. 17.02.2014 r.

1. Realizacja wypłat

Uprzejmie informujemy, że dn. 13.02.2014 r. TU Europa zrealizowało wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej dla Klientów Sky Clubu, zgodnie z dyspozycją wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dn. 07.02.02014 r. Operacja została przeprowadzona w bardzo krótkim czasie, mimo że formalnie TU Europa miało na to 30 dni od daty wydania dyspozycji przez beneficjenta gwarancji, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Następnie TU Europa wyśle Klientom pocztą pisemną informację o wysokości zwrotu.

Więcej

07.07.2013 Serwis Internetowy Grupy Europa Zapraszamy do założenia indywidualnego konta w Serwisie internetowym Grupy Europa: http://www.tueuropa.pl/serwis. Dzięki temu otrzymają Państwo stały dostęp do informacji nt swoich ubezpieczeń zakupionych w Grupie Europa.

W razie pytań prosimy o kontakt.

03.07.2013 Informacja dla Klientów biura podróży Sky Club Sp. z dn. 03.07.2012 r. W związku z oświadczeniem Zarządu Sky Club Sp. z o.o. wydanym w dniu 3 lipca 2012 roku dotyczącym złożenia wniosku o upadłość spółki Sky Club i zawieszenia działalności touroperatorskiej oraz sprzedaży wycieczek informujemy, że Klienci Sky Club są objęci gwarancją ubezpieczeniową, której udziela TU Europa S.A. Jej beneficjentem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, do którego Klienci powinni kierować roszczenia w sprawie szkód związanych z imprezami wykupionymi w Sky Club (http://www.mazovia.pl, numer infolinii: 22 59 79 544, e-mail:skyclub@mazovia.pl). Gwarancja obowiązuje do dnia 16.09.2012 r. Roszczenia można zgłaszać do 365 dni od daty ogłoszenia upadłości, czyli do 8.08.2013 r. 

Zarząd TU Europa S.A.

W razie pytań prosimy o kontakt.

01.09.2012 Informacja w sprawie zaprzestania stosowania klauzuli o uznaniu przesyłek za doręczone Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 24.04.2012r. Spółki Grupy Ubezpieczeniowej Europa nie stosują praktyki polegającej na uznaniu pism Towarzystwa skierowanych pod ostatni znany Towarzystwu adres Klienta (ubezpieczonego/uposażonego) za doręczone po upływie trzydziestu dni od dnia ich wysłania. Jednocześnie informujemy, że ilekroć w warunkach ubezpieczenia znajdą się powyższe zapisy, uważa się je za niemające zastosowania w bieżących procesach.

W razie pytań prosimy o kontakt.
1
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2016