O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK EQUITY INVESTOR" stanowią Certyfikaty Inwestycyjne TRIGON XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego Aktywów.

  • Szczegółowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym wchodzącym w skad Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także ryzyk związanych z inwestowaniem w Funduszu Inwestycyjny Zamknięty, zawiera karta informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK EQUITY INVESTOR"

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „EQUITY INVESTOR

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 1.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017