O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowią Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych utworzonych / reprezentowanych przez Trigon TFI, a także depozyty bankowe oraz środki pieniężne

 

 

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego Aktywów

 

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym wchodzącym w skład Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu. Informacja o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podana jest na stronie tego UFK

 

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego dostępnego w ramach "Debt & Equity"

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017