KOMUNIKATY
09.02.2017
Informacja o zmianie nazwy UFK Europa KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) oraz UFK Europa AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że uległy zmianie nazwy następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, oferowanych w ramach Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Dobry Start Juniora” oraz Umowy Ubezpieczenia Posagowego „Europejska Przyszłość”.

Było:
Jest:
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO)   KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO)
   AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO)         AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO)Ponadto, przy funduszu KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO), uległa także zmianie polityka inwestycyjna.

Dotychczas subfundusz KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) stosował politykę aktywnej alokacji w ten sposób, ze inwestował od 0% do 100% w każdą z następujących kategorii: akcje, instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa innych funduszy.

Od 10 stycznia 2017 r. Fundusz Inwestycyjny nosi nazwę KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO). Natomiast polityka inwestycyjna Funduszu zmieniła się w ten sposób, że Fundusz będzie lokował do 100% wartości aktywów w obligacje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100% aktywów w obligacje. Modelowo w portfelu subfunduszu znajdą się tytuły uczestnictwa 6 funduszy zagranicznych. Aktywa KBC Globalny Obligacyjny inwestowane są zarówno w fundusze obligacji skarbowych jak i obligacji korporacyjnych. Ww. fundusze dokonują swoich inwestycji na rynkach rozwiniętych (m.in. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia) oraz na rynkach rozwijających się (np. Brazylia, Meksyk, Turcja).

Zmiany zostaną uwzględnione w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach wskazanych Umów Ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017